Pozvánka
Dodatok č. 2 k VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad
Zverejnenie elektronickej adresy
Informácie pre nezávislých kandidátov do orgánov samosprávy
Informácie pre voličov do orgánov samosprávy
Všetky aktuality

 

 

 

Upovedomenie o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia - Lesný celok Prečín  vyvesené 15.6.2023

 

VOĽBY NR SR   30.09.2023

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti

Na základe harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do NR SR v roku 2023 starosta obce Ladislav Lagín  určuje:

 

* v obci Počarová 1 volebný okrsok

* volebnú miestnosť - Kultúrny dom Počarová, Počarová 23

 

Určenie e-mailovej adresy

Na základe harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do NR SR v roku 2023 starosta obce Ladislav Lagín určuje:

 

* e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: pocarova@pocarova.sk

 

* e-mailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: pocarova@pocarova.sk

 

 

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2022 - 2030

Návrh strategického dokumentu

Správa o hodnotení

 

 

Úroveň vytriedenia odpadu za rok 2022

 

Výpočet úrovne vytriedenia odpadu za rok 2022

 

OZNAM 

Oznamujeme občanom, ktorým v roku 2022 vznikla zmena v dani z nehnuteľností (kúpa, predaj, prenájom), dani za psa a poplatku za komunálny odpad, aby túto skutočnosť oznámili bezodkladne na Obecnom úrade v Počarovej do 31.01.2023

 

§ 18 Vznik a zánik daňovej povinnosti

(1) Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane, a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.

(2) Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada, ak tento zákon neustanovuje inak. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením21) v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti. Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve. 

 

 

 

Územný plán obce Prečín - Zmeny a doplnky č. 3  uverejnené 9.12.2022

 

Adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

pocarova@pocarova.sk

Voľba poštou voličom, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky

Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky

Oznam pre politické strany a hnutia – Referendum

e-mailovú adresu pre doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie  pre referendum konané 21.1.2023 : 

pocarova@pocarova.sk

Informácia o podmienkach práva voliť v referende

 
 
Telefónny kontakt zapisovateľky volebnej komisie - príjimanie žiadosti o špeciálne hlasovanie   -  0948 175 884
 
PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV POČAROVA
 
 
 
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2022-2030, oznámenie o začatí posudzovania strategického dokumentu.
 
Link na dokument:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-hospodarskeho-socialneho-rozvoja-trencianskeho-samospravneho-kraj
 

Plán rozvoja verej. vodovodov a verej. kanalizácii pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021-2027“ – záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko je zverejnené na stránke:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-tren

 

Rozhodnutie Povolenie na stínanie a odstráňovanie stromov a krov v koryte, na pobrežných pozemkoch a v inundačnom území vodného toku Počarová. - zverejnené 28.6.2022

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY  OBCE

Informácie o právach voliť a práva byť volený

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samospráva

Zverejnenie počtu obyvateľov

Oznámenie o vymenovaní zapisovateľky Miestnej volebnej komisie

Zverejnenie adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka miestnej volebnej komisie

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva

 

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV

Informácie o právach voliť a práva byť volený

 

Správa o doterajšom hospodárení a o určení zásah na vyhotovenie programu starostlivosti o lesný celok Prečín - zverejnené 12.4.2022

 

Konanie o povolení stínania a odstraňovania stromov a krov v korytách vodných tokov - zverejnené 12.4.2022

 

Plán verejných vodovodov a verejných kanalizácií na území TSK - zverejnené 15.3.2022

Príloha 1  2  3  4  5 

Dobrovoľná zbierka Ukrajine

 

Informnácie o Pozemkových úpravách v obci Počarová najdete v sekcii obyvateľ.

 

Úroveň vytriedenia odadu na rok 2022

Výpočet úrovne vytriedenia odpadu na rok 2022

 

oznámenie o začatí zisťovacieho konania

Link na dokument: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-integrovana-uzemna-strategia-trencianskeho-kraja-na-roky-20
 

 

Výzva na predkladanie cenovej ponuky - vývoz komunálneho odpadu  - ukončená

 

 

ZOZNAM VLASTNÍKOV S NEZISTENÝM POBYTOM, KTORÝCH ZASTUPUJE SPF v PPU Počarová

 

 

 

Uroveň vytriedenia na rok 2021

Výpočet úrovne vytriedenia odpadu na rok 2021

 

Stavebné  povolenie - verejná vyhláčka  zverejnená 15.1.2021

 

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Podľa zákona č. 223/2019 Z.z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 vyplýva obci zabezpečiť v spolupráci so ŠU SR propagačnú kampaň na svojom území.

V tejto súvislosti Vás informujeme o kanáloch a nástrojoch, ktoré ŠU SR pripravil pre celoštátnu kampaň na propagovanie SODB 2021.

SKM_22721010411520

 

Oznámenie o začatí územného a stavebného konania - verejná vyhláška zverejnená 27.11.2020

 

Doplnok č. 2 Územný plán obec Prečín

 

Verejná vyhláška nariadenia pozemkových úprav - 15.9.2020

 

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku - 13.9.2020

 

 
 
 
Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021

Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021 sa uskutoční v dvoch etapách

 

Sčítanie domov a bytov v roku 2021 v Slovenskej republike sa realizuje podľa nového konceptu založeného na využití existujúcich  dátových zdrojov a znížení administratívnej záťaže obyvateľov.

Na Slovensku prvýkrát v histórii dôjde k zmene spôsobu sčítania a namiesto tradičného sčítania sa uskutoční integrované sčítanie, ktoré je z hľadiska použitých metód kombinovaným sčítaním. Integrované sčítanie je založené na kombinácii údajov z administratívnych zdrojov údajov a údajov získaných od obyvateľov.

Sčítanie domov a bytov vykoná obec alebo, v prípade hl. mesta Bratislavy a mesta Košíc, mestská časť (ďalej len „obec“), tzn. prebehne  bez účasti obyvateľov, čím sa  práve u nich významne zníži  administratívna záťaž. 

Doba sčítania domov a bytov trvá od 1. júna 2020 do 12. februára 2021, čo predstavuje 255 dní.

Rozhodujúci okamih sčítania, na ktorý sa vzťahujú zisťované údaje, je polnoc zo štvrtka 31.decembra 2020 na piatok 1. januára 2021. Rozhodujúci okamih sčítania je časový bod, ku ktorému je potrebné vypĺňať všetky požadované údaje o domoch a bytoch.

Predmetom sčítania sú všetky byty v domoch bez ohľadu na to, či sú obývané alebo neobývané a iné obývané obydlia, ktoré sú obývané k rozhodujúcemu okamihu sčítania. Medzi iné obydlia, ktoré sú predmetom sčítania patria napríklad obývané chatrče rómskych komunít, ktorým nemôže by pridelené súpisné číslo a teda ani adresný bod v Registri adries, obývané garáže, obývané houseboaty, obývané neskolaudované rodinné domy a iné obývané objekty primárne neurčené na bývanie.

Sčítanie domov a bytov sa uskutoční výlučne elektronickou formou, pomocou Elektronického systému pre sčítanie domov a bytov. Elektronický systém pre sčítanie domov a bytov bude mať obec k dispozícii počas celej doby sčítania.

Elektronický systém pre sčítanie domov a bytov poskytne jeden formulár pre každý „byt v dome“, o ktorom sa zbierajú požadované údaje a údaje o domoch budú odvodené z údajov o „bytoch v dome“ pri spracovaní Štatistickým úradom SR. V predchádzajúcich sčítaniach bolo potrebné vypĺňať osobitné formuláre za byty a osobitné formuláre za domy.

 

Premenné za byty a domy, ktoré zo svojich záznamov vyplní obec

Forma vlastníctva

Typ kúrenia bytu

Obnova – obvodový plášť

Obývanosť

Zdroj energie používaný na vykurovanie bytu

Obnova – strecha

Celková podlahová plocha

Typ domu

Obnova – okná

Počet obytných miestností

Počet podlaží

Obnova – prístavba alebo nadstavba

Poloha

Typ vodovodnej prípojky

Typ kanalizačného
systému

Zásobovanie
vodou

Obdobie výstavby

Plynová prípojka

Splachovací
záchod

Materiál nosnej konštrukcie

Podmienky bývania

Kúpeľňa

Obdobie poslednej obnovy
(rekonštrukcie)

 

 

 

 

Elektronický systém pre sčítanie domov a bytov bude obsahovať predvyplnenú databázu. Predvyplnená databáza vznikla integráciou dostupných údajov najmä z Registra adries, Katastra nehnuteľností, Základnej bázy údajov pre geografický informačný systém, Registra organizácií, „Zoznamu stavieb“.

Obec využije pre vyplnenie požadovaných údajov pre účely sčítania domov a bytov rôzne údajové zdroje. Odporúčané sú najmä daňová evidencia, technická správa o urbanistickom, architektonickom a stavebnom riešení stavby, výkresy k projektovej dokumentácii, technická správa o zdravotechnike, plán inžinierskych sietí, technická správa k vykurovaniu, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, stavebné povolenie na čističku odpadových vôd, doklad o vývoze septiku a i.

Obec môže osloviť a vyžiadať si údaje o bytoch v bytových domoch od osôb vykonávajúcich správu bytových domov, ktoré vykonávajú správu na území obce. Úlohou poverenej osoby je úplne, správne a pravdivo vypĺňať údaje o bytoch v domoch v Elektronickom systéme pre sčítanie domov a bytov.

 

Sčítanie domov a bytov vykonávajú v obci poverené osoby. Úlohou poverenej osoby je úplne, správne a pravdivo vypĺňať údaje o bytoch v domoch v Elektronickom systéme pre sčítanie domov a bytov.

Elektronický systém pre sčítanie domov a bytov umožní sledovať priebeh sčítania domov a bytov pomocou funkcionality „Monitoring“.

Výsledkom bude databáza sčítaných domov a bytov s aktuálnymi údajmi o bytoch a domoch, ktoré po ďalšom spracovaní vytvoria základnú bázu údajov o domoch a základnú bázu údajov o bytoch, priamo integrované na údaje o obyvateľoch a domácnostiach.

Cieľ sčítania

Cieľom sčítania v roku 2021 je získať vzájomne prepojené, spoľahlivé, porovnateľné unikátne údaje a informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o životných podmienkach obyvateľov a ich bývaní. Dosiahnuť tento cieľ predpokladá pristupovať k sčítaniu ako:

 • k požiadavke na rešpektovanie medzinárodných a národných záväzkov,
 • k požiadavke na akceptovanie relevantných potrieb používateľov údajov pri zvážení administratívnej záťaže obyvateľov Slovenskej republiky,
 • k rozhodnutiu zachovať čo najväčšiu porovnateľnosť údajov s údajmi získanými z predchádzajúcich sčítaní pričom úroveň územného a klasifikačného detailu jednotlivých ukazovateľov bude výsledkom použitej metódy zberu údajov,
 • k výzve na vzájomnú harmonizáciu údajov demografickej štatistiky, registrov, prípadne evidencie obcí zameranej na zvyšovanie kvality výstupov.

Sčítanie obyvateľov

Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Obyvateľ bude mať na sčítanie sa šesť kalendárnych týždňov. Obyvateľ sa elektronicky sčíta sám. Po prvýkrát výlučne elektronicky – sám, na kontaktnom mieste alebo s asistovanou službou.

 

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt.

Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.  Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania,

 

Informačné videá:

https://www.scitanie.sk/aktuality/informacne-videa-pre-obce

 

Prílohy:

Scitanie_domov_a_bytov_a_obyvatelia.pdf (119.17 kB)

zakon-223-20190901.pdf (360.66 kB)

Tlačová správa za Trenčiansky kraj

TS za Trenčiansky kraj.pdf (700.83 kB)

 

Informácie o ochorení COVID-19

Všetky dôležité a aktuálne informácie o ochorení COVID−19 a o opatreniach, ktoré Slovensko prijíma v boji proti nemu nájdete na jednom mieste a to kliknutím na nasledovný odkaz : https://korona.gov.sk/

Plán udržateľnosti mobility TSK  :  30.9.2020 - záverečné stanovisko

Plán udržateľnosti mobility TSK : http://www.https.sk//:www.enviroportal.sk/skeia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-trencianskeho-samospravneho-kraja


Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - zverejnené 17.7.2020

Povinnosti súvisiace so zabezpečením trvalého označenia psa transpondérom

   Podľa § 19 ods. 11 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti  oznamujeme vlastníkom psov, že majú povinnosť zabezpečiť trvalé označenie ich psa transpondérom (t.j. čipom obsahujúcim základné údaje o psovi a jeho majiteľovi). V prípade, ak tak vlastník psa v zákonom stanovenej lehote neurobí, orgán veterinárnej správy uloží vlastníkovi pokutu 50 EUR.

 

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu . Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií - zverejnené 2.7.2020

Stanoviská verejnosti k oznámeniu o vypracovaní strategického dokumentu posudzovaného podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) “Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027“ je možné predkladať najneskôr do 15 dní odo dňa zverejnenia dotknutou obcou (spôsobom v mieste obvyklým a s oznámením kde a kedy možno do oznámenia nahliadnuť a prístupným po dobu 14 dní od jeho doručenia) na adresu:

Okresný úrad Trenčín
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín

e-mail: tomas.sinkovic@minv.sk
tel.: 032/7411 688

Podľa § 63 zákona je možné v prípade potreby uskutočniť konzultácie v pracovných dňoch počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu. Termín konzultácií odporúčame dohodnúť vopred u kontaktnej osoby: Ing. Tomáš Šinkovič, telefón: 032 7411 683, tomas.sinkovic@minv.sk, Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.

 

 

Oznámenie o začatí územného a stavebného konania - verejná vyhláška , zverejnená 12.06.2020

Rozhodnutie - vodná stavba , verejná vyhláška , zverejnená 21.04.2020

Začatie stavebného konania - vodná stavba - verejná vyhláška , zverejnené dňa 28.02.2020

 

 

 

 

Obecný úrad  v súvislosti s mimoriadnou situáciou s výskytom koronavírusu COVID - 19 

pristúpil k úprave úradných hodín pre verejnosť od 16.3.2020 do obvolania.

Úradné hodiny pre verejnosť piatok : od 8,00  - 11,00 hod., vstup do budovy obecného

úradu iba ochranným rúškom, prípadne prekrytou tvárou.

 

S účinnosťou od 16.03.2020 od 16:00hod. na obdobie až do odvolania sa uzatvárajú maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem:


1. Predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske účely.


2. Lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok


3. Predajní drogérie


4. Čerpacích staníc, pohonných hmôt a palív


5. Predajní novín a tlačovín


6. Predajní s krmivom pre zvieratá, veterinárnych ambulancii


7. Prevádzok telekomunikačných operátorov


8. Prevádzok poštových , bankových a poisťovacích služieb


9. Prevádzok internetových obchodov (e-shop) a donáškových služieb


10. Pneuservisy Potraviny, drogérie, trafiky či obchody s predajom krmív pre zvieratá budú vždy v nedeľu zatvorené. Pôjde o sanitárny deň a deň, keď si majú oddýchnuť zamestnanci.


11. Opatrenie všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 25.03.2020 od 00.00hod. do dovolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest , čiže povinnosť nosiť rúško všade mimo svojho bydliska.


13. Dodržiavať dvojmetrový rozstup v rade (vonku aj vnútri).


14. Špeciálne otváracie hodiny pre seniorov (65 a viac) – každý deň od 9.00h. do –12.00h. Vláda SR a Úrad verejného zdravotníctva SR vyzvali seniorov, aby pre riziko ochorenia COVID-19. vychádzali zo svojho domu či bytu len v nevyhnutých prípadoch. Štát seniorom odporúča, aby radšej požiadali o pomoc iných, eliminovali sociálny kontakt s druhými ľuďmi, a to aj s rodinnými príslušníkmi.


15. Vláda vyzýva seniorov, aby MHD a verejnú dopravu využívali iba v nevyhnutných prípadoch.


16.  Ministerstvo dopravy a výstavby SR zruší bezplatnú železničnú dopravu pre študentov, kým budú školy zatvorené, aby sa im menej umožnilo tráviť čas cestovaním.


17. Kompletné znenie prijatých opatrení nájdete na stránke www.korona.gov.sk

 

 

  

Vzhľadom na vzniknutú epidemiologickú situáciu v Slovenskej republike vyzývame obyvateľov, aby dôsledne dodržiavali preventívne opatrenia na spomalenie šírenia vírusu.

1. Znížte v tomto období kontakt s inými osobami na minimum, vyhýbajte sa skupinám osôb, dodržiavajte dôslednú osobnú hygienu a dôkladne si umývajte ruky mydlom.

2. Ak musíte ísť do prostredia s väčším počtom osôb- napríklad nákup potravín, do práce, mestskou hromadnou dopravou, nasaďte si rúško, ktoré zakrýva nos aj ústa.

3. Zbytočne v tomto období nenavštevujte so svojimi deťmi starých rodičov.

4. Ak viete o osamelej osobe, ktorá potrebuje pomoc - telefonicky kontaktujte starostu obce.

5. Ak potrebujete akútne navštíviť svojho obvodného lekára - ozvite sa mu telefonicky.

6. Ľudia, ktorí majú vládou nariadenú karanténu ju musia dodržiavať. Za nedodržanie karantény vám hrozí pokuta 1659 €.

 

 

     

                                  CORONAVÍRUS (COVID-19) - dôležité informácie pre verejnosť

 

Aké sú prejavy ochorenia COVID-19?


Nový koronavírus spôsobuje akútne respiračné ochorenie –- vírusovú pneumóniu (kvapôčková infekcia). Ide o všeobecné príznaky virózy, respektíve klasických respiračných ochorení, napríklad aj chrípky – teplota nad 38 °C kašeľ, nádcha, bolesť svalov, bolesť kĺbov, sťažené dýchanie. Pri komplexnejšom vyšetrení býva prítomný RTG nález – zápal pľúc. Inkubačný čas pri tomto type koronavírusu sa uvádza 2 až 14 dní, priemerne 6 dní.

Bližšie informácie o ochorení nájdete na webstránke ÚVZS tu

 Štát dôsledne monitoruje situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19. V praxi sú nastavené opatrenia a všetky zložky navzájom bezodkladne spolupracujú. 

 Úrad verejného zdravotníctva SR bezodkladne informuje o všetkých aktuálnych informáciách prostredníctvom médií, sociálnych sietí a na svojich domovských webových portáloch.

Aktuálne informácie : http://www.uvzsr.sk/

 VYHLÁSENIE  MIMORIADNEJ  SITUÁCIE

dňa 12. 3. 2020 v čase od 6:00 do 6:55 bolo Sekciou krízového riadenia MV SR uskutočnené vyrozumenie v zmysle Smernice vlády Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob vyrozumenia o vypovedaní vojny, o vyhlásení vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu, mimoriadnej situácie alebo stupňa teroristického ohrozenia na území Slovenskej republiky (schválená uznesením vlády Slovenskej republiky č. 572/2017 z 13.12.2017) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie 12. 3. 2020 od 6:00 hod. na území Slovenskej republiky rozhodnutím vlády SR č. 111 z 11. marca 2020 podľa  § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.


  

     Podľa dostupných informácií Ústredný krízový štáb prijal dnes 12. 3. 2020 kvôli koronavírusu nasledovné preventívne opatrenia:

 Zatvorenie škôl a školských zariadení na dobu najmenej 14 dní, a to od 16. 3. 2020, maturitné skúšky sa presúvajú.

 1. Zatvorenie sociálnych a kultúrnych zariadení od pondelka 16. 3. 2020
 2. Povinná karanténa pre ľudí prichádzajúcich zo zahraničia na Slovensko (vstup do krajiny budú mať len ľudia, ktorí majú na Slovensku trvalý alebo prechodný pobyt).
 3. Zajtra 13. 3. 2020 od 07.00 hod. budú zavedené hraničné kontroly (zachované budú len veľké hraničné priechody).  
 4. Zatvoria sa  všetky tri medzinárodné letiská.
 5. Bude zastavená medzinárodná preprava okrem zásobovania, vrátane vlakovej a autobusovej.
 6. Budú obmedzené otváracie hodiny na úradoch, klientských centrách, poštách atď. 
 7. Cez víkend 14. a 15. 3. bude obmedzená prevádzka obchodných centier (cez víkend bude možné nakúpiť len potraviny, lieky a drogériu). Bežné potraviny alebo drogérie ostávajú aj naďalej otvorené.
 8. Od piatka 13. 3. 2020 budú zatvorené bary, diskotéky, lyžiarske strediská, wellness centrá, aquaparky.
 9. Vnútroštátne vlaky budú premávať v prázdninovom režime.

 Individuálnym osobám za nedodržanie karantény hrozí pokuta 1659 eur. Právnické osoby po vyhlásení mimoriadnej situácie môžu dostať pokuty vo výške desiatok tisíc.

 Vážení spoluobčania, prosíme Vás o disciplínu, ohľaduplnosť k iným a rešpektovanie všetkých opatrení, ktoré sú prijímané na predchádzanie alebo potlačenie nákazy koronavírusom.

 

ROZŠÍRENÉ INFOLINKY NA REGIONÁLNYCH ÚRADOCH VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

Aktuálne je verejnosti k dispozícii 36 infolinek na všetkých RÚVZ. Pracovníci odporúčajú volať na infolinku podľa miesta bydliska. Zároveň prosia o trpezlivosť, ak hneď nezdvihnú, nakoľko riešia aj iné prípady a epidémie infekčných ochorení.

☎️ Infolinka pre RÚVZ Považská Bystrica: 0911 727 930

 Zoznam mobilných telefónnych čísel odborov/oddelení epidemiológie RÚVZ v SR

 Cestovanie do zahraničia:

Ľudia cestujúci do zahraničia by si mali byť vedomí rizík spojených so súčasnou situáciou (napr. možnosť zostať v karanténe, ktorú vyhlásia miestne úrady - viď situácia českých turistov na Tenerife). Každé cestovanie do zasiahnutých oblastí je rizikové, preto odporúčame zvážiť nevyhnutnosť cestovania.

Aktuálne informácie nájdete na webových stránkach Ministerstva zahraničných vecí:  http://www.mzv.sk/

 

 COVID-19: Zákaz hromadných podujatí športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy a povinná domáca izolácia  pri príchode z Číny, Talianska, Iránu a Južnej Kórey

 • Na Slovensku sa v súvislosti s vývojom epidemiologickej situácie vo výskyte ochorenia COVID-19 zakazujú v termíne od 10.03.2020 do 23.03.2020 všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

Viac informácii tu:

vyhláška ÚVZS - zákaz hromadných podujatí

 Pri návrate na Slovensko z Talianska, Číny, Iránu a Južnej Kórey vás od 10.03.2020 až do odvolania čaká domáca povinná karanténa po dobu 14 dní, vrátane osôb, ktoré s vami žijú v domácnosti. Počas tejto doby ste povinní:

 sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a územne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a podrobiť sa odberu biologického materiálu

o    zdržať sa sociálnych kontaktov (napr. návštev kultúrnych, spoločenských, športových alebo iných hromadných podujatí alebo prijímania osôb alebo vykonávania spoločenských aktivít v mieste izolácie)

o    zdržať sa cestovania

o    zdržať sa účasti na výučbových aktivitách s výnimkou e-learningových foriem

o    zdržať sa pracovnej činnosti s výnimkou práce v mieste domácej izolácie

o    zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie alebo prijímať v mieste izolácie vnímavé osoby

Viac informácii tu:

vyhláška ÚVZS - povinná karanténa

 

PREVENTÍVNE  OPATRENIA

Úrad verejného zdravotníctva Slovenska verejnosti odporúča dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám (patrí medzi ne aj COVID-19):

 • umývať si ruky často mydlom a teplou vodou, najmenej pod dobru 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu
 • očí, nosa i úst sa nedotýkajte neumytými rukami
 • zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša
 • vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky
 • dodržiavať vzdialenosť najmenej jeden meter medzi vami a kýmkoľvek kto kašle alebo kýcha
 • zvážiť účasť na hromadných podujatiach, respektíve oblastí s vysokou koncentráciou ľudí
 • v domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov
 • nosenie ochranného rúška a respirátora má význam u chorej osoby s respiračným ochorením alebo u zdravej osoby, ktorá sa zdržuje v blízkosti človeka s respiračným ochorením
 • ak ste chorý, zostaňte doma a telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby

 

 

Úroveň vytriedenia na rok 2020

Výpočet úrovne vytriedenia odpadu 2020

 

 

Výzva na predkladanie cenovej ponuky 

 

Kúpna zmluva - zverejnená dňa 18.02.2020

 

Kúpna zmluva - zverejnená dňa 11.2.2020

 

Zámer obce Počarová - predaj pozemku  zverejnené dňa 10.1.2020

 

Výzva na predkladanie cenovej ponukyÚspora energie vo verejných budovách v obci Počarová

 

Zámer obce Počarová -  zámena pozemku   zverejnené dňa 06.12.2019

 

Oznamujeme občanom, že obvod  MuDr. Krišťákovej v Prečíne  končí ku 31.12.2019. Obvod prevezme Dr. Marcinková s ambulanciou v  Pov. Bystrica v budove Brojo pri železničnej stanici.

V Domaniži vzniká nový obvod, bola by možnosť spojiť obvod Domaniža s obvodom Prečín a v takomto prípade by mohol doktor ordinovať niektoré dni aj v Prečíne. Záleží to od toho, koľko pacientov by malo záujem tieto služby využiť.

Dňa 9.12.2019 o 18,00 hod. sa uskutoční v kultúrnom dome v Prečíne stretnutie ohľadom nového obvodu.

Ak máte záujem o tento nový obvod Vaša účasť na stretnutí je potrebná.

 

Výzva na predkladanie cenovej ponuky - odvoz komunálného odpadu, Príloha k výzve

 

 

 

 

VOĽBY NR SR 29.02.2020

Informácie pre voliča

Zverejnenie emailovej adresy na doručovanie poštou

Informácie o voľbe poštou

Zverejnenie adresy na doručenie oznámení o delegovaní členov komisie

 

 

VYHLÁSENIE

voľby hlavného kontrolóra obce Počarová

 

Obecné zastupiteľstvo obce Počarová v zmysle §18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) Uznesením Obecného zastupiteľstva obce Počarová č. 14/2019   zo dňa 28. 6. 2019

 

vyhlasuje

 

voľbu hlavného kontrolóra obce Počarová

a určuje deň a miesto konania voľby hlavného kontrolóra obce Počarová:

19. 9.  2019  na  Obecného úradu v Počarovej.

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Počarovej  zároveň určuje:

 1. požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra:
 1. kvalifikačné predpoklady: ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
 2. iné predpoklady podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov:
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • bezúhonnosť
 1. ďalšie predpoklady:
 • prax v riadiacej, ekonomickej, právnickej alebo kontrolnej činnosti,
 • znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových organizácií, právnických osôb, zákon o finančnej kontrole, o účtovníctve, o majetku obcí, o sťažnostiach a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov,
 • užívateľské ovládanie počítača,
 • občianska a morálna bezúhonnosť,
 1. náležitosti písomnej prihlášky:
 • údaje kandidáta – meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, telefonický a emailový kontakt
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
 • overená kópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • profesijný životopis
 • čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • písomný súhlas kandidáta na spracovanie osobných údajov v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 1. spôsob, miesto a termín podania prihlášky:

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej „VOĽBA HLAVNÉHO KONTOLÓRA – NEOTVÁRAŤ“ na Obecnom úrade v Počarovej, Počarová č. 23, 018 15 Prečín  – do podateľne v úradných hodinách, najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t. z. 5. 9. 2019. Rozhodujúci je dátum doručenia písomnej prihlášky na podateľňu Obecného úradu v Počarovej.

 1. pracovný úväzok hlavného kontrolóra:

Funkcia hlavného kontrolóra sa vykonáva na čiastočný pracovný úväzok 0,02 .

 1. funkčné obdobie a deň nástupu do zamestnania: Funkčné obdobie hlavného kontrolóra sa začína dňom 1. 10. 2019, ktorý je určený ako deň nástupu do práce.

Ďalšie informácie:

 • Plat hlavného kontrolóra je určený podľa§ 18c ods. 1 zákona o obecnom zriadení.
 • Kandidát, ktorý splní kvalifikačný predpoklad, náležitosti písomnej prihlášky a včas podá písomnú prihlášku, bude zaradený do voľby na funkciu hlavného kontrolóra , Obecný úrad v Počarovej mu  zašle  pozvánka na voľbu hlavného kontrolóra najmenej 7 dní pred konaním voľby.
 • Samotnému aktu voľby hlavného kontrolóra bude predchádzať v deň konania voľby prezentácia jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra. Každý kandidát má právo na vystúpenie pred poslancami Obecného zastupiteľstva v Počarovej v časovom rozsahu maximálne 10 minút. Kandidáti sa budú predstavovať v abecednom poradí.
 • Úplné znenie uznesenia Obecného zastupiteľstva v Počarovej č. 14 /2019   zo dňa 28. 6. 2019                  k vyhláseniu novej voľby hlavného kontrolóra je zverejnené na webovej stránke obce www.pocarova.dcom.sk.

 

 

Zverejnené: 2.8.2019

Miesto zverejnenia: úradná tabuľa, webová stránka obce

 

Voľby do Európského parlament

 

Informácie o právach voliť a byť volený