Typ informácií :

Obec poskytuje informácie o regionálnom rozvoji a podpore regionálneho rozvoja.

 

Hlavným zdrojom financovania obce Počarová je obecný rozpočet, ktorý každoročne schvaľuje najvyšší orgán obce – obecné zastupiteľstvo. Okrem neho využíva miestna samospráva na financovanie potrieb súvisiacich so správou a rozvojom obce rôzne mimorozpočtové zdroje.

Sú nimi štátny rozpočet (najmä na   prenesené kompetencie štátnej správy), rôzne neštátne fondy a nadácie a v ostatnom období i zdroje Európskej únie.

 

Zrealizované projekty v oblasti regionálneho rozvoja

Analýza realizovaných opatrení predstavuje zmapovanie reálnych skúseností obce Počarová  pri implementovaní investičných a neinvestičných projektov za posledných 7 rokov. Za týmto účelom sa doteraz zrealizovali projekty:

 •         oprava cesty 

•          rekonštrukcia sociálnych zariadení v Kultúrnom dome

 

Podané projekty a projekty v príprave

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt 

Suma:  

Zdroj:  

Bližšie info: