Späť

Dodatok č. 2 k VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad